Privacy statement

SafetyCT verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens
we verzamelen en voor welk doel we die gebruiken. Dit geldt voor persoonsgegevens die
verzameld zijn bij de betrokkene evenals als voor persoonsgegevens die via derden zijn
ontvangen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens SafetyCT,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11050817, gevestigd
Hoogbloklandseweg 24, 4205 NE Gorinchem, bereikbaar op telefoonnummer
0183-508150 en per mail op info@safetyct.com.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
SafetyCT verwerkt de volgende gegevens, voor de volgende doeleinden:

Behandelen van aanvragen
Om aanvragen (telefonisch, per mail of via de website) te kunnen behandelen worden de
volgende gegevens verwerkt: naam, functie, email, telefoonnummer, adres.

Verwerken van orders
Bij het verwerken van orders gebruiken we de volgende gegevens: naam, functie, email,
telefoonnummer, adres, rekeningnummer.

Werving en selectie
Bij werving en selectie worden sollicitatiebrieven en CV’s verwerkt. Dit kan voor een
aantal functies verder worden aangevuld met een assessment en verklaring omtrent
gedrag.

Rechtsgronden
SafetyCT verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is
bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website, of als er
een gebruikersaccount wordt aangemaakt. Verder verwerkt SafetyCT persoonsgegevens
als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te
brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd
wordt. Als laatste slaan wij gegevens op die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen.

Ontvangers
SafetyCT zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die een rol
spelen in het uitvoeren van overeenkomsten zoals leveranciers of vervoerders. Met deze
partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten waarin wordt vastgelegd hoe de partijen
met de persoonsgegevens moeten omgaan.
Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de
Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

SafetyCT geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen
SafetyCT bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in
deze privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk
bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

Indien u klant bent (geweest) bij SafetyCT bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde
overeenkomst;
Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan
bewaren wij uw gegevens 3 jaar;
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo
lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij SafetyCT een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
(verdere) verwerking van uw gegevens. Als SafetyCT uw persoonsgegevens verwerkt op
basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.
Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via
info@safetyct.com.

Als u meent dat SafetyCT handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over
persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij SafetyCT geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SafetyCT passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. SafetyCT heeft het recht
om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele
wijzigingen.

 

Classificatie: Publiek
Versie: 2022-11