Zoek

+31(0) 183 508 150

SafetyCT verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we die gebruiken. Dit geldt voor persoonsgegevens die verzameld zijn bij de betrokkene evenals als voor persoonsgegevens die via derden zijn ontvangen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens SafetyCT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11050817, gevestigd Hoogbloklandseweg 24, 4205 NE Gorinchem, bereikbaar op telefoonnummer
0183-508150 en per mail op info@safetyct.com.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
SafetyCT verwerkt de volgende gegevens, voor de volgende doeleinden:

Behandelen van aanvragen
Om aanvragen (telefonisch, per mail of via de website) te kunnen behandelen worden de volgende gegevens verwerkt: naam, functie, email, telefoonnummer, adres.

Verwerken van orders
Bij het verwerken van orders gebruiken we de volgende gegevens: naam, functie, email, telefoonnummer, adres, rekeningnummer.

Werving en selectie
Bij werving en selectie worden sollicitatiebrieven en CV’s verwerkt. Dit kan voor een aantal functies verder worden aangevuld met een assessment en verklaring omtrent gedrag.

Rechtsgronden
SafetyCT verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website, of als er een gebruikersaccount wordt aangemaakt. Verder verwerkt SafetyCT persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt. Als laatste slaan wij gegevens op die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Ontvangers
SafetyCT zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die een rol spelen in het uitvoeren van overeenkomsten zoals leveranciers of vervoerders. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten waarin wordt vastgelegd hoe de partijen met de persoonsgegevens moeten omgaan.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

SafetyCT geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen
SafetyCT bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in deze privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

Indien u klant bent (geweest) bij SafetyCT bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 3 jaar;
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij SafetyCT een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als SafetyCT uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via info@safetyct.com.

Als u meent dat SafetyCT handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij SafetyCT geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SafetyCT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. SafetyCT heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie: 2022-11